NBFK's Lover

Lover for Norsk Bichon Frisé Klubb stiftet 29.12.2007
Vedtatt av årsmøtet den 29. desember 2007 med senere endringer, senest av 16. februar 2018, vedtatt
gjeldende fra 16-02.2019.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb.


Kap. 1 Innledende bestemmelser


§ 1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Norsk Bichon Frisé Klubb, og forkortes til NBFK. Klubben er selvstendig rettsobjekt
og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klubb (NKK), og
klubben er derfor forpliktet til å overholde NKK ́s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt
dispensasjon er gitt av NKK ́s Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKS lover og ikke å handle motstridende mot disse.
Klubben omfatter rasen Bichon Frisé.
Klubben har verneting i Oslo.
§ 1-2 Formål
NBFK har til formål å ivareta hundenes og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av rasen Bichon Frisé. NBFK skal
også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det
gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.
§ 1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
- Årsmøte
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
§ 1- 4 Tilknytning og organisering
NBFK er medlem i NKK og representerer medlemmer i saker som er beskrevet i klubbens lover.
NBFK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKK ́s til enhver tid gjeldende lovmal
for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med
lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap


§ 2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem
kan anke avslag i henhold til NKK ́s til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte NBFK og NKK ́s virksomhet ,samt å følge NBFK ́s og NKK ́s lover
og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
- a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller
epost) til klubben.
- b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller
annen uregulert gjeld til klubben.
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKK ́s lover Kap.7.
§ 2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt
grunnkontingenten til NKK, med den størrelse som er fastsatt av NKKS representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingent er betalt.
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKK ́s lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§ 3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 15. mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertatt (50% +1 av stemmene, blanke stemmer teller
ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben (krever 3/4
flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50%+1), blanke stemmer
teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming.

Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste
avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved
personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal
forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§ 3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem i minst 4 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig frammøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt, avgrenset til
1 fullmakt per fremmøtt person.
Slike forhåndsstemmer skal ligge i egen konvolutt uten påskrift. Denne legges i en konvolutt merket
«forhåndsstemme» og medlemmets navn og adresse sendes klubbens adresse. Konvolutter med
forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 1 uke før årsmøtet og åpnes av
generalforsamlingens valgte tellekorps.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.
§ 3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret
innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr. post, e-
post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Sakliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
medlemmene må være styre i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og
sakliste, samt observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra
møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap og revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtatt i alle saker som er ført opp på innkallingens sakliste.
Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøte.
g) Vedta medlemskontingenten.
h) Velge
- Leder for 1 år
- Nestleder for 2 år
- 3 styremedlemmer for 2 år
- 1 varamedlem for 1 år
- Revisor for 1 år, vararevisor for 1 år
- Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Ved behov bør det settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på saklisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.
Forsalg til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmeste fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til
valg.

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøte, styret eller minst 20 % av medlemmende forlanger
det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er framsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte
kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan framsettes under årsmøte, dog ikke ved
valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må
være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap.4 Styret

§ 4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
§ 4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes
med alminnelig flertall (50%+1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er
forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for
medlemmer og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny
nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
§ 4-3 Styrets oppgaver er å:
- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer, avlsråd, eventuelt redaktør
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap.5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens
arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal
besettes.
§5-2 Revisor
Årsmøte velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.
Lovene og endringene av disse må sendes NKK ́s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det
tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§ 6-2 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfeste på
ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om
oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøtet bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet
noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§ 6-3 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall
* Flest stemmer
Alminnelig flertall
* 50 % + 1 av de avgitte stemmer
* Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
* 50 % +1 av de avgitte stemmer
* Blanke stemmer teller ikke
Kvalifisert flertall
* 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
* Blanke stemmer teller
* Bruk er vedtaksfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv.: se NKK ́s saksbehandlingsregler